СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК  или     ЗАЩО ДА ГО УЧИМ В 1-ВИ КЛАС?

УЧЕБЕН ПРОЦЕС:

Продължителност: от 1 октомври до 31 май – 120 учебни часа

Периодичност: 2 пъти седмично по 2 учебни часа ( учебен час-40 мин)

Предлагани езици: английски, немски, испански, френски, руски.  Групи – от 4 до 8 ученика.

Специализираното обучение по чужд език за първокласници в Център за чужди езици “Оксиния”, се изразява в емоционален и ненатоварващ подход в изучаването на чуждия език. Това се налага от психологическите и физиологични особености на детето, стъпило на прага на училищната възраст. Първокласникът живее и общува в среда, в която е все още дете и същевременно към него са предявени изискванията към ученик.

Основна цел на специализираното обучение на първокласници е ограмотяването – създаване на умения за четене и писане на чуждия език. Отработване на правилно произношение, интонация и артикулация, чието развитие е благоприятствано от възрастта. Паралелно с това целим развиване на комуникативни умения, съответстващи на възрастта. Подбраните начини, средства и методи на обучение, както и досегашните резултати от работата в начална училищна възраст, показват, че не настъпва объркване с майчиния език или при паралелното овладяване на втори чужд език.

Децата в начална училищна възраст се отнасят по-прагматично към езика. Те се интересуват от това, какво може езика и какво те могат да правят с него, а не го възприемат като интелектуална дейност. За разлика от по-големите ученици и особено възрастните, децата в първи клас възприемат израза като цяло, без да се интересуват от значението на отделните думи. Това улеснява усвояването на граматични структури и по-лекото навлизане на езика като средство за комуникация. Т.е. децата в тази възраст използват езика без предварителни нагласи. От друга страна децата имат естественото умение да подражават, да са непредубедени и обикновено са готови и се отнасят с положителна нагласа към нови дейности. Всичко това улеснява подържането на висока мотивация и превръща обучението по чужд език във вълнуващо преживяване. Учителят говори с децта само на чуждия език – не се учудвайте, това не притеснява малките ученици, а, обратно-забавлява. Защото учителят използва опростен, достъпен, емоционално наситен език.

Независимо, че става дума за усвояване на чужд език, следва да се обърне внимание на основните за възрастта особености – интелектуални, физически, емоционални, социални. Обстановката, в която децата като ученици правят първи стъпки в чуждия език, е съобразена с гореизброените характеристики. Дава се възможност за изява и удовлетворяване на физическите и емоционални потребности на децата-първокласници. Средата, в която учат е по-различна от стандартната училищна обстановка от гледна точка осигуряване на възможност за комбиниране на различни дейности в рамките на едно занятие. Обстановката изцяло подпомага обучението, предоставяйки богат нагледен материал, който ненатрапчиво стимулира усвояването на чуждия език. Визуализацията е основно средство за усвояване на новото. Малките ученици сами допринасят за това, излагайки своите идеи в рисунки, проекти, табла и пр.  Обучението в малка група позволява следване на индивидуалното темпо на овладяване на чужд език и съобразяване с особеностите на детето.

За успешното овладяване на чужд език е от особена важност създаването на навици и умения за учене в клас и за самостоятелна работа.  В процеса на обучение детето постепенно се приучава на самостоятелност, която е необходима не само в работата с чуждия език. “Да се науча да уча” е един от основните принципи в работата с деца в първи клас. Възможност за инициатива на детето в обучението, незабележим за детето контрол от страна на учителя. Стремежът е учителят да не доминира в образователния процес, а по-скоро да изслушва, 〉направлява и обобщава.

⇒ При организацията на учебния процес се набляга на осигуряването на ненатоварващата атмосфера, което се постига чрез редуване на различни по вид активности в рамките на едно занятие. Активно се използва интерактивни аудиовизуални материали. Децата не се уморяват и усвояват пълноценно подадения материал.

Използвани учебни материали:  учебна система /учебник и работна тетрадка/, учебни списания /ELi magazines/; интерактивна граматика.