КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ЕЗИКОВИТЕ НИВА В „ОКСИНИЯ“

 

Деца и ученици

KIDs (pre-school) – Basic Beginner
Могат да разбират командни изрази и изпълняват инструкции; да назовават предмети и лица, както и да съставят кратки и прости изречения по модел, въз основа на личния си опит и особеностите на предучилищната възраст.

Р 1Beginner 1
Могат да разбират основни инструкции, указания и командни изрази, свързани с ежедневието им; могат да съставят кратки изречения – устно и писмено; да назовават познати обекти и да ги описват по строго определен модел.

Р 2 – Beginner 2
Могат да разбират инструкции, указания и командни изрази, свързани с ежедневието им; да назовават познати обекти и да ги описват по определен модел. Умеят да изразяват какво харесват (не харесват),могат (не могат),имат (нямат).

SStarter
Могат да разбират кратки текстове по ограничен кръг теми; да използват прости изречения за удовлетворяване на основни потребности; да съставят кратки текстове,свързани с лична информация, както и да формулират кратко съобщение.

ЕElementary
Могат да разбират кратки текстове и да извличат полезна информация от тях, ако са на познати теми; да формулират текстове (писмени и устни) по ежедневни теми, да описват минали и бъдещи събития,като използват готови структури и изрази и предварително определена рамка. Могат да общуват по добре познати теми с помощ от събеседника, когато се говори бавно и ясно.

Pi – Pre-Intermediate
Могат да използват чуждия език за удовлетворяване на потребности във всекидневни ситуации, свързани с краткотрайно общуване. Могат да разбират несложна писмена информация и да формулират кратък писмен текст, използвайки определен набор от лексикални и граматични структури, въз основа на личния си опит.

Li – Low Intermediate
Могат да използват чуждия език за разбиране и съставяне на основни типове текстове; при дискутиране по познати и свързани с личните им интереси и опит теми, както и някои по-общи такива. Могат да схванат фабулата на ясно структурирана история, представена по телевизия, във вестник, списание, при условие че е свързана с лични интереси и опит. Умеят да изразяват лично мнение, да споделят личен опит и чувства и да изказват учтиво съгласие и несъгласие

I Intermediate
Могат да използват чуждия език по по-широк кръг теми, свързани с личните им интереси и опит,както и някои по-общи и абстрактни такива. Могат да разбират основната идея на текст (писмен и устен), както и някои детайли, независимо от наличието на известно количество непозната лексика. Умеят да общуват по-непринудено в някои непредсказуеми ситуации, използвайки някои компенсаторни стратегии.

UiUpper-Intermediate 1
Могат да разбират основната идея и детайлите на различни видове текстове; да изкажат и аргументират лично мнение и предпочитания; да обяснят гледището си по актуален проблем като представят предимствата и недостатъците на различни възможни варианти. Умеят да формулират различни видове писмени текстове, като осъзнават необходимостта от определена структура и стил.

 

Възрастни

А 1 – Elementary
Могат да разбират и използват основни изрази, предимно от всекидневието,за задоволяване на потребности от определен вид. Умеят да се представят и да дават лична информация при необходимост (в писмен или устен вид). Могат да общуват с чужденци, при условие, че им се помага и се говори бавно и ясно. Могат да попълват формуляри с лична информация и да съставят кратки, несложни текстове от определен вид.

А 2Pre-Intermediate
Могат да разбират несложни текстове, свързани с непосредственото им обкръжение, ежедневие и опит; да участват в разговор, свързан с познати теми или рутинни дейности; да описват по опростен начин минал и настоящ опит, обкръжаващата ги действителност, проблеми и състояния от жизнена важност.

В 1Intermediate
Могат да разбират основните моменти при общуване,ако темата е позната и свързана с всекидневието им – работа,почивка,хоби и т.н. Могат да се справят с по-голямата част от ситуациите,възникващи при пътуване зад граница. Умеят да формулират свързан текст (писмен и устен) и да опишат събития,надежди,амбиции,както и да аргументират мнения и предпочитания.

В 1+Upper-Intermediate 1
Могат да разбират основните моменти и детайли на сравнително сложни текстове на общи и абстрактни теми,включително и при дискусии,свързани с познати професионални теми. Умеят да общуват със сравнителна лекота и непринуденост с чуждоговорящи. Могат да създадат ясен и подробен текст на разнообразни теми,както и да представят и защитят гледната си точка и да систематизират предимства и недостатъци.

 

Сертификатни класове

В 2Upper-Intermediate 2
Могат да разбират сравнително голямо разнообразие от текстове (писмени и устни), да съставят добре структурирани текстове с различна цел, по разнообразни теми. Умеят да общуват с известна лекота и непринуденост и пълноценно да участват в дискусии.

С 1Advanced
Могат да разбират без особено усилие всякакви текстове (писмени и устни). Могат да се изразяват свободно и спонтанно по разнообразни теми от общ, професионален и академичен характер. Могат да формулират (писмено и устно) сложни теми по ясен и добре структури ран начин,подбирайки подходящ стил.

С 2Proficiency
Могат да разбират без никакви затруднения всякаква писмена и устна реч; да участват без усилия във всякакви разговори и обръщения, като при нужда обобщават или преструктурират информацията. Могат да разбират и използват идиоматични изрази, жаргон, ирония, и т.н. Могат да пишат сложни,добре структурирани,лесно четими текстове по всякакви теми.

РЕЗУЛТАТИ И ОЦЕНКИ:

А – над 80% успеваемост 

В – 70-80%  успеваемост

С – 60-70%   успеваемост