Декларация-съгласие  за обработване на лични данни на дете, обучаващ се, родител на обучаващ се в център Оксиния.

ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ моите лични данни, данните на детето/децата ми да бъдат събирани, съхранявани и обработвани за следната цел/във връзка с избрана от мен  услуга –  посещение на дейност/и в Център Оксиния, и само докато се изпълнява избраната услуга.

Запознат съм, че личните данни ще бъдат обработвани от тук посочения администратор на лични данни, а именно:

ЛЕНГУИЧ ЮЗЕР ЕООД  ;   ЕИК: 200432880     Адрес: София, ж.к. Младост-3, бул. Ал.Малинов 57    Телефонен номер: 02/8762221     Имейл: oksinia.school@gmail.com

  • Запознат съм, че личните данни ще бъдат използвани от ЛЕНГУИЧ ЮЗЕР ЕООД, на територията на Център Оксиния.
  • Запознат съм, че личните данни ще се съхраняват по начин, отговарящ на законовите изисквания за защита на данните.
  • Запознат съм, че имам право да получа информация за съхраняваните лични данни по всяко време, че имам право на достъп до личните данни и че по всяко време мога да поискам тяхното коригиране или изтриване.
  • Декларирам, че ще уведомявам администратора на лични данни за всяка промяна в личните данни на детето/децата.
  • Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни на детето/децата частично или изцяло по всяко време, за което следва да уведомя администратора по електронна поща или на място в офис на администратора на посочения по-горе адрес.
  • Запознат съм, че имам право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхраняването на личните данни пред Комисия за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България.
  • Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността на посочените данни.