НОРМАТИВНИ  ПОКАЗАТЕЛИ НА РЕЧЕВОТО РАЗВИТИЕ ПРИ ДЕЦА ОТ 2 ДО 3 ГОДИНИ

 

Показатели на речевото развитие Нормално време за поява
Използва  местоимението „АЗ“ 2 год. 3 мес.
Адекватно използва имената на цветовете 2 год 6 мес.
Съгласува правилно прилагателни със съществителни по род Към  3 год.
Съгласува по род глагол от минало време със съществително Към 3 год.
Активно използва предлози за движение и място от 2 год. 1 мес.
Разбира  думи- обобщения и започва да ги ползва в активната реч. Към 3 год.
Разбира значението на пространствени наречия и ги ползва в речта От  2 год. 3 мес.
Произнася звукове  С, 3, Ц от 2 год. 1 мес.
Забелязва погрешно произнасяне на звукове при други деца Към 3 год.
Започва да подбира рими към думите от 3 год.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА ПО РАЗВИВАНЕ НА РЕЧТА НА ДЕТЕТО ПРЕЗ ТРЕТАТА ГОДИНА

Тригодишното дете владее фразовата реч и практически не допуска аграматизъм, а при съставяне на изречения използва сравнително правилно предлози и съюзи. В речта му присъстват наречия, местоимения (за себе си детето говори в първо лице, изразява желанията си с помоща на речта). Ако родителите са отделили време за развиване на свързаната реч на своите деца, то тригодишното дете може да опише любимата си играчка с няколко изречения или да разкаже за туко що изминало събитие. На тази възраст речта на детето се явява регулатор на неговото поведение: то слуша по-големите, изпълнява техните молби, направени в словесна форма.
В пасивния си речник детето знае основни категории думи от ежедневието: „дрехи”, „плодове”, „зеленчуци”, „домашни потреби”, „превозни средства“ и др., въпреки, че не ги използва  активно. Деца, с които са се занимавали целенасочено за обогатяване на речниковия запас, включват в речта си прилагателни за форма, цвят и размер, както и множество глаголи. Малкото дете знае, че колите се движат бързо или бавно; топката лети нагоре и пада надолу; човек има дясна и лява ръка; може да каже коя вещ се намира надалеч и наблизо. Звукопроизношението не е напълно завършено, като през четвъртата година и след това предстой  появата на шушкавите звукове Ш, Ж, Щ, Ч и сонори  Л, Р’ иР.
Добросъвестните родители, разбира се са развили любовта към книгите у детето, по-благодарен слушател от 2-3 годишно дете няма. Малките книголюбци могат наизисуст да ви цитират любимите си стихчета или да разкажат приказка, да изпеят песничка или с подправен глас да имитират любимия си герой.

НОРМАТИВНИ  ПОКАЗАТЕЛИ НА РЕЧЕВОТО РАЗВИТИЕ ПРИ ДЕЦАТА ОТ 3 ДО 4 ГОДИНИ

Показатели на речевото развитие Нормално време за поява
Използва в активната си реч думи-наименования на части на различни предмети 3 год. 6 мес.
Използва умалителни суфикси (умалителни имена) от 3 год.
Използва в речта си глаголи с представки 3 год 1 мес.
Появява се словотворчество от 3 год.
Разбира  думи, различаващи се по една фонема (лук-чук-пук) Към 4 год.
Произнася звукове Ш, Ж, Щ, Ч, Л, Р Към 4 год.
Забелязва неправилното звукопроизношение в собствената реч Към 4 год.
Може да преразкаже позната приказка подробно Към 4 год.
Подтиква по-големите да играят с него на приказки, разпределя ролите, имитира героите с различен глас и интонация Към 4 год.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА ПО РАЗВИВАНЕ НА РЕЧТА НА ДЕТЕТО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТАТА ГОДИНА

Вашето дете е на четири години. То вече може да извършва много неща самостоятелно: не се притеснява да говори с непознати, граматически правилно построява изреченията,активния му речник съдържа различни части на речта.

Заучаването на стихотворения стимулира усъвършенстването на звукопроизношението: речта е станала отчетлива, ясна, детето произнася почти всички звукове правилно.Удължило се е речевото дишане, гласът е придобил необходимия тембър, детето може да регулира височината на гласа.
НОРМАТИВНИ  ПОКАЗАТЕЛИ НА РЕЧЕВОТО РАЗВИТИЕ ПРИ ДЕЦАТА ОТ 4 ДО 5 ГОДИНИ

Показатели речевого развития Время появления в норме
Използва наименованията на предметите по род От  4 год. 6 мес.
Ползва суфикси, определящи професиите на хората От  4 год. 6 мес
Може да подбира антоними на думите Към  5 год
Продължава словотворчеството В продължение на предучилищната възраст
Различава думи с една фонема разлика ( рак – лак) От  4 год. 6 мес
Определя наличието на фонема в думата От  4 год. 6 мес
Определя мястото на фонема в дума по три позиции (начало, среда, край) Към  5 год.
Може да състави разказ по картинка или серия от картинки Към  5 год.
Начало на формиращата се вътрешна (планираща) реч Към  5 год.
Звукопроизношението напълно съответства на нормата От  4-5 год.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА ПО РАЗВИВАНЕ НА РЕЧТА ПРИ ПЕТ ГОДИШНИТЕ ДЕЦА

Речта на петгодишното дете е чиста, ясна, без артикулационни нарушения в произношението на звукове, това е възрастта, когато завършва процесът на овладяването на звуковете, с изключение на сонорите Л и Р. Увеличила се е речевата активност: детето не само задава въпроси и отговаря на задаваните такива, но и активно разказва за своите набюдения и преживявания. Отделни граматични грешки се откриват при по-сложно структурираните изречения, най-често при съгласуване на съществителни с числителниредни и бройни. Детето се е научило да определя първи звук на  думата, а приедносрични думи да прави пълен звуков анализ