A1

A2

B1

B2

C1

C2

 

 

Р

А

З

Б

И

Р

А

Н

Е

 

 

При

С

Л

У

Ш

А

Н

Е

 

 

 

 

Разбирам познати думи и

основни изрази, свързани с мен, семейството ми и конкретното ми обкръжение,

когато се говори

бавно и ясно.

 

Разбирам изрази и често

употребявана лексика,свързани с всекидневието

(лична или семейна информация,

пазаруване, местоживеене, работа).

Схващам основната идея в кратки

и ясни послания и съобщения.

 

Разбирам основните идеи във

всекидневната реч по познати теми,

използвани на работното място,

в училище, през свободното

време и т.н.

Разбирам основната

идея на радио- или телевизионни

програми на актуални теми, или въпроси

от личен или професионален характер,

когато речта е сравнително бавна и ясна.

 

Разбирам продължителна реч и лекци

и проследявам дори сложни аргументи

на сравнитепно

познати теми.

Разбирам голяма част от телевизионни

новини и програми, които отразяват

актуални събития. Разбирам филми, в

които речта е

на общоприетата езикова норма.

 

Разбирам продъпжителна реч,

дори когато не е ясно структурирана

и връзките са само загатнати. Разбирам езика в

телевизионни програми

и филми без особени усилия.

 

Нямам затруднения с разбирането

на всякакъв вид разговорна реч,

наживо или на запис,

дори когато е с естествено темпо,

при условие че разполагам

с известно време,

за да свикна с акцента.

 

 

 

 

При

Ч

Е

Т

Е

Н

Е

 

 

 

 

Разбирам познати имена,

думи и прости изречения,

например надписи на плакати

или каталози.

 

Чета кратки текстове.

Откривам специфична, но предсказуема

информация във всекидневни материали

като обяви, проспекти, менюта и

разписания

и разбирам кратки писма.

 

Разбирам текстове, които съдържат

предимно всекидневна или

свързана с работата лексика.

Разбирам пожелания, чувства и събития

в писмен текст.

 

 

Чета статии и доклади, свързани

със съвременни проблеми,

в които авторите изразяват

особено отношение или позиция.

Разбирам съвременна

литературна проза.

 

Разбирам дълги и сложни фактологични

и питературни

текстове, като оценявам

различията в стиловете.

Разбирам специализирани статии

и дълги технически инструкции,

дори когато са извън моята област.

 

С лекота чета повечето писмени

форми, включитепно абстрактни

и сложни в структурно или

езиково отношение текстове

като наръчници, специализирани

статии и литературни творби.

 

 

 

 

 

A1

A2

B1

B2

C1

C2

 

 

 

 

Г

О

В

О

Р

Е

Н

Е

 

 

 

Речево общуване

 

 

 

Общувам с прости изрази,

когато събеседникът е готов

да повтори по-бавно или

да поясни и ми помогне

да формулирам изказа си.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общувам във всекидневни ситуации,

които изискват пряк обмен на

информация по познати теми.

Справям се в ситуации на краткотрайно

общуване,

въпреки че обикновено

не разбирам достатъчно,

за да мога сам да

поддържам разговора.

 

Справям се с повечето възникнали

ситуации по време на пътуване в

страната, в която се говори съответният

език.

Дори без предварителна подготовка

се включвам в разговор на позната тема

от личен характер или

свързана с всекидневието

(например семейство, хоби, работа,

пътуване и актуални събития).

 

Общувам с лекота и непринуденост,

което прави контакта с чужденци

напълно възможен.

Активно участвам в дискусии

на позната тема, като пояснявам

и подкрепям мнението си.

 

Изразявам се гладко и непринудено бе

особено затруднение.

Използвам езика гъвкаво и

ефективно за социални и професионални

цели.

Формулирам точно идеи и мнения

и умело общувам със събеседниците.

 

Без усилие участвам в разговор

или дискусия на различни теми

и съм добре запознат с идиоматични

и разговорни изрази.

Изразявам се гладко и предавам точ-

но и най-леките смислови оттеньци.

Ако все пак имам проблем,

пояснявам мисълта си и преодолявам

недоразумението, като преструктури-

рам изказа си, без това да бъде

забелязано.

 

 

Монологична

реч

 

 

 

Използвам прости изрази и

изречения, за да опиша

мястото, където живея,

и хората, които познавам.

 

Използвам определен набор от

изрази и изречения, за да опиша

накратко семейството си и околните,

условията, при които живея,

образованието и настоящата

или предишната си професия.

 

Описвам своя опит, мечти, надежди

и амбиции. Накратко посочвам

причини и обяснявам мнения и

планове. Разказвам случка или предавам

сюжета на книга или филм; описвам

своите впечатления.

 

Давам ясно и подробно описание

по широк кръг теми, свързани

с личните ми интереси.

Разяснявам гледната си точка

по даден въпрос, като посочвам

предимствата и недостатъците

на различните мнения.

 

Изразявам ясно мнението си

по сложни теми с подтеми,

като анализирам отделни точки

и завършвам с подходящо

заключение.

 

Правя ясно и точно описание и се

аргументирам в подходящ за

контекста стил, като следвам

логиката на разговора,

което помага на събеседника

да долови и запомни акцентите.

 

 

 

A1

A2

B1

B2

C1

C2

 

 

 

П

И

С

А

Н

Е

 

 

 

 

 

 

Формулирам кратко съобщение,

например поздравление на

пощенска картичка и попълвам

формуляри с лични данни,

например име, националност

и адрес в хотелски

регистрационен формуляр.

 

Формулирам кратки съобщения.

Мога да напиша обикновено писмо

например, за да благодаря

на някого за нещо.

 

Съставям свързан текст на теми,

които са познати или от

личен интерес.

Съставям обикновено писмо,

което описва личния ми опит

или впечатления.

 

 

Съставям подробен текст по

широк кръг теми,свързани

с моите интереси.

Посочвам аргументи в подкрепа

или срещу конкретна гледна точка

в есе или доклад.

Съставям писмо, като подчертавам

значението на личния си опит.

 

Задълбочено обосновавам

мнението си в ясни и добре

структурирани текстове.

Разсьждавам по сложни теми

в писмо, есе или доклад, като

акценти рам върху

съществените факти.

Подбирам подходящ стип

за евентуалния читател.

 

Съставям ясен и добре структуриран

текст в подходящ стил.

Съставям сложно писмо, доклад или

статия, които представят някакво събитие

и имат добра логическа структура,

улесняваща читателя

да забележи и запомни акцентите.

Съставям резюмета или рецензии

на текстове на професионална

или литерату